نمونه سوال بخش دوم علوم هفتم - فصل ٥ (از معدن تا خانه)

۱-در معدن ها چه چيزی یافت می شود؟

۲- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.

۳- چند کاربرد معدن را بنویسيد.

٤- از ترکيب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد.

٥- برای دستيابی به فلز آهن چه باید کرد؟

٦- مراحل تبدیل اکسيد آهن به آهن را بنویسيد.

۷- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسيد.

۸- زغال کک چيست؟

۹-معادله نوشناری توليد آهن از اکسيد آهن را بنویسيد.

۱۰ - چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ (نویسنده پرهيزی

دبير مدرسه تيزهوشان و رازی شيراز)

۱۱ - برای ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنيم که مخلوط ............. و

.............. است.

۱۲ - برای ساخت ميلگرد و تير آهن از آلياژ.................و.....................استفاده می کنيم.

۱۳ - یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسيد.

آهن نقره کروم و نيکل

چوب یا پلاستيک چسب

۱٤ - استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان

می شود.

۱٥ - چند کاربرد بتن را بنویسيد

۱٦ - ماده اوليه توليد سيمان....................است

۱۷ - سيمان مخلوطی از................و.........است

۱۸ - یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسيد

۱۹ - معادله نوشتاری توليد آهک از سنگ آهک را بنویسيد

۲۰ - از کجا می فهميم آب آهک خاصيت اسيدی دارد یا نه؟

۲۱ - افزوده کردن.......................به لعاب سبب توليد رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود

۲۲ - بشقاب چينی از ........................... و .................... و ليوان شيشه ای از ...................

ساخته شده

۲۳ - خاک رس برای تهيه.......................و........................کاربرد دارد

۲٤ - مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسيد

۲٥ - در توليد ظروف سفالی رنگی از اکسيد ................ و ............. و ................. و .............

استفاده ميکنيم

۲٦ - مراحل تهيه شيشه را بنویسيد

۲۷ - چگونه یک جام شيشه ای را به شکل های مختلف در می آورند

۲۸ - برای حفاظت از منابع طبيعی سه راه وجود دارد نام ببرید (نویسنده پرهيزی دبير مدرسه

تيزهوشان و رازی شيراز)

۲۹ -بازیافت مواد چه کمکی به طبيعت می کند

۳۰ -بازیافت مواد چه تاثيری بر آلودگی هوا دارد

۳۱ -بازیافت زباله چه تاثيری در نگه داری منابع طبيعی برای نسل آینده دارد

۳۲ - بازیافت آلمينيوم آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنيدتاريخ : جمعه سیزدهم دی 1392 | 22:36 | نویسنده : قدرت اله زارع |